Skip to the content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van ROYAL SAFETY voor ONDERHOUD, KEURINGEN EN INSTALLATIE

 1. Algemeen

1.1 Onder “Royal Safety” wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan Royal Safety, Dalweg 24, 3233 KK Oostvoorne.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder het “werk”: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen.

1.3 Waar in deze leveringsvoorwaarden van “opdrachtgever” wordt gesproken, wordt daarmee bedoeld degene die het werk aan Royal Safety opdraagt, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Royal Safety als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Van deze leveringsvoorwaarden kan slechts na schriftelijke bevestiging door Royal Safety worden afgeweken.

 

 1. Aanbieding, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen blijven gedurende door Royal Safety aan te geven termijn geldig. Indien geen termijn wordt genoemd zijn de aanbiedingen van Royal Safety vrijblijvend.

2.2 Adviezen c.q. offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.3 Afbeeldingen en verdere gegevens in catalogi, technische documentatie, alsmede de van een aanbieding deel uitmakende documenten zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Royal Safety Deze mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.

2.4 Indien met opdrachtgever geen overeenkomst tot stand komt na het verstrekken van een aanbieding c.q. offerte, is opdrachtgever verplicht terstond alle door Royal Safety verstrekte gegevens en bescheiden aan Royal Safety te retourneren.

2.5 Royal Safety behoudt zich het recht voor om opdrachten c.q. orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.6 Indien opdrachtgever het aanbod c.q. de offerte van Royal Safety aanvaardt, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Royal Safety:

 

 • hetzij de aanvaarding harerzijds binnen een redelijke termijn bevestigt;
 • hetzij met de uitvoering van het werk begint;
 • hetzij tot (feitelijke) levering overgaat.

 

2.7 Royal Safety kan nimmer eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk c.q. levering van goederen aan te vangen, dan nadat Royal Safety alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit heeft en Royal Safety de overeengekomen (termijn-)betalingen heeft ontvangen.

2.8 De certificatie- en accreditatieinstelling moet toegang verkrijgen tot locaties waar werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd door Royal Safety

 1. Omvang van het werk

3.1 De opdracht omvat het complete werk, zoals dat door Royal Safety in de aanbieding is omschreven.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de navolgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van Royal Safety. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat deze leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het werk zo tijdig, voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, zijn verricht, dat de montage van het door Royal Safety aangenomen werk geen vertraging ondervindt:

 1. a) Grond, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoor-, schilder- en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard dan ook.
 2. b) Meerderhulp voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen.
 3. c) Het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders.
 4. d) De levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, water, elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling. De kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. e) Het tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen, in directe nabijheid van het uit te voeren werk van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijke afsluitbare ruimte, van voldoende omvang en volgens de eisen van de Arbowet, als onderkomen voor het personeel van Royal Safety en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel van Royal Safety.
 5. f) Werkzaamheden nodig om onderdelen van de installatie(s) welke op het werk die vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen.
 6. g) Het voor de oplevering van de installatie(s) in gebruik stellen en/of houden daarvan ten gerieve van de opdrachtgever.
 7. h) De hoofdstroom, toevoerleidingen en aardleidingen voor kracht en licht, met hoofdschakelaar en smeltveiligheden, aan te brengen op een door Royal Safety aan te wijzen plaats.
 8. i) Verlichting van de bouwplaats zodanig dat het montagewerk doorgang kan vinden.
 9. j) De geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

Behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden is opdrachtgever verplicht:

 1. a) het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Royal Safety onder condities die voldoen aan wettelijke veiligheidseisen en andere voorschriften;
 2. b) ervoor te zorgen dat Royal Safety tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunning en ontheffingen;
 3. c) zorg te dragen voor het aanvragen van de aansluitingen van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf, respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten; aansluitkosten zijn voor rekening van opdrachtgever;
 4. d) erop toe te zien dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige werkzaamheden) en/of leveringen, die niet tot het werk van Royal Safety behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt;
 5. e) aan Royal Safety schade te vergoeden indien en voorzover de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is;
 6. f) Royal Safety schadeloos te stellen indien materialen, onderdelen en gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd worden beschadigd en/of ontvreemd;
 7. g) het risico te aanvaarden voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van opdrachtgever afkomstig zijn dan wel door opdrachtgever zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier door Royal Safety moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van de hier bedoelde zaken;
 8. h) het risico te aanvaarden voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften;
 9. i) het risico te aanvaarden voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door opdrachtgever voorgeschreven hulppersonen;
 10. j) het risico te aanvaarden voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen;
 11. k) Royal Safety te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schades die krachtens deze voorwaarden voor rekening van opdrachtgever blijven, met inbegrip van schades zoals gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten;
 12. l) de mogelijke schadelijke gevolgen van een door opdrachtgever goedgekeurd ontwerp te aanvaarden;
 13. m) te dulden dat Royal Safety naamsaanduidingen en/of reclame op het werk of aan het werk aanbrengt.

 

 1. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn af fabriek/magazijn en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Royal Safety het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Prijswijzigingen welke niet direct kunnen worden toegekend aan één van voornoemde categorieën geven Royal Safety het recht deze door te berekenen voor minimaal het percentage van de CBSindexcijfers van de producentenprijzen afzet binnenland. Doorberekeningen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

 

 1. Meer- en minderwerk, extra kosten

6.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

6.2 ingeval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek of de voorwaarden van uitvoering van het werk); a) ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; b) in de gevallen als in deze algemene leveringsvoorwaarden is bepaald.

6.3 Verrekening van meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is er geen termijnbetaling overeengekomen dan geldt als betalingstermijn 30 dagen vanaf het moment waarop het meerwerk is voltooid. Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

6.4 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft heeft Royal Safety recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen de totalen.

6.5 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat aanspraken van Royal Safety op verrekening van meerwerk onverlet. Het bepaalde in artikel 7:A 1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.6 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan die niet te wijten zijn aan Royal Safety en Royal Safety opdrachtgever daarop heeft gewezen, heeft Royal Safety het recht die kostenverhogingen als meerwerk in rekening te brengen.

 1. Betaling

7.1 Facturen van Royal Safety dienen - tenzij anders bepaald - binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de door Royal Safety wijze. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend alleen indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd.

7.2 Alle aan Royal Safety gedane betalingen door opdrachtgever - behoudens die inzake rente en kosten - zullen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen, ongeacht andersluidende omschrijving door opdrachtgever.

7.3 Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer aan opdrachtgever toegestaan en opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.

7.4 De opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. Reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur, ontheffen opdrachtgever nimmer van de plicht de betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de factuur.

7.5 Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever aan Royal Safety een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar over de hoofdsom. Buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht conform het incassotarief vaan de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.6 In het geval Royal Safety aanspraak heeft op betaling van rente en buitengerechtelijke kosten, zullen alle door opdrachtgever aan Royal Safety gedane betalingen eerstens worden geacht in mindering op deze rente en kosten te zijn betaald. In zoverre mist dan het bepaalde in lid 2 van dit artikel toepassing.

7.7 Ingeval van niet tijdige betaling, is Royal Safety bevoegd uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot ontvangst van de volledige betaling en, ingeval van niet volledige betaling na een aanmaning daartoe, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij Royal Safety recht heeft op volledige schadevergoeding.

 

 1. Betalingszekerheid

8.1 Royal Safety is gerechtigd, ook na het sluiten van de overeenkomst, om van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien Royal Safety goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever de betalingsverplichting jegens Royal Safety niet zal nakomen. Het bepaalde van artikel 7 lid 7 is van overeenkomstige toepassing, indien opdrachtgever in gebreke blijft de door Royal Safety verlangde genoegzame zekerheid te stellen.

8.2 Opdrachtgever geeft hierbij aan Royal Safety in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan opdrachtgever eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking, vermenging met de door Royal Safety geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen Royal Safety te eniger tijd van opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben.

 

 1. Levertijd en oplevering

9.1 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft opdrachtgever nimmer het recht de opdracht te ontbinden of te doen ontbinden, schadevergoeding te vorderen, dan wel het recht tot niet-nakoming van een of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever.

9.2 In het geval sprake is van overmacht, is Royal Safety bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Royal Safety tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Royal Safety gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

9.3 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Royal Safety bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die Royal Safety ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Royal Safety aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

9.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 

 • hetzij wanneer Royal Safety aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en  bedrijfsklaar is en deze het werk goedgekeurd dan wel aanvaard heeft;
 • hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Royal Safety schriftelijk aan de opdrachtgever heeft; verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
 • hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (voortijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (voortijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

9.5 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen aan de oplevering niet in de weg staan.

9.6 Oplevering ontslaat Royal Safety van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9.7 Na oplevering gaat het risico van het werk over van Royal Safety naar opdrachtgever.

9.8 Indien zich omstandigheden voordoen, waarvoor Royal Safety geen aansprakelijkheid aanvaardt, wordt de installatie geacht te zijn opgeleverd ook indien een keuringsrapport dan wel door de overheid voorgeschreven certificaat van goedkeuring op grond van die omstandigheden niet kan worden afgegeven.

 1. Service-overeenkomsten/onderhoudswerkzaamheden

10.1 De inhoud van dit artikel is slechts van toepassing indien en voorzover met opdrachtgever een serviceovereenkomst is gesloten.

10.2 Het navolgende is uitgezonderd van de verplichtingen die voor Royal Safety uit de service-overeenkomst voortvloeien:

 1. a) het verrichten van werkzaamheden, die het gevolg zijn van toevallige of moedwillige beschadigingen en onoordeelkundig gebruik aan de zijde van de opdrachtgever, diens personeel of anderen dan Royal Safety;
 2. b) het verrichten van werkzaamheden, die voortkomen uit een overmachtssituatie, brand, explosie, waterschade, bouwkundige werkzaamheden, natuurrampen, oorlogshandelingen, oproer, atoomkernreacties of het vrijkomen of vrijmaken van atoomenergie, grondverschuiving of chemische vervuiling;
 3. c) het verrichten van werkzaamheden, die een gevolg zijn van wijziging en/of uitbreiding van overheidsvoorschriften.

10.3 Opdrachtgever neemt de navolgende verplichtingen op zich:

 1. a) Royal Safety er onmiddellijk van in kennis te stellen, wanneer zich een abnormaal verschijnsel aan de installatie(s) voordoet;
 2. b) aan Royal Safety en haar personeel ongehinderd toegang tot de installatie(s) te verschaffen of te doen verschaffen;
 3. c) de installatie(s) te gebruiken of te laten gebruiken volgens de door de overheid of de daartoe bevoegde organen vastgestelde bedrijfsvoorschriften, alsmede de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing;
 4. d) Royal Safety er onmiddellijk van in kennis te stellen, wanneer een aan haar gemelde storing reeds is opgelost, zonder tussenkomst van een servicemonteur. Bij het niet tijdig doorgeven is Royal Safety gerechtigd de hierdoor veroorzaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen;

10.4 Zonder toestemming van Royal Safety is opdrachtgever niet gerechtigd zelf werkzaamheden aan de installatie(s) te verrichten of te laten verrichten door derden.

10.5 Voorts is opdrachtgever niet gerechtigd wijziging te brengen of te laten brengen in het gebruik en/of de bestemming van de installatie(s).

10.6 Alle werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normaal bij Royal Safety geldende arbeidsuren op maandag t/m vrijdag, feestdagen daarvan uitgesloten. Indien zich echter omstandigheden voordoen, die het noodzakelijk maken om werkzaamheden te verrichten buiten deze normale uren, dan zal Royal Safety gerechtigd zijn de hierdoor veroorzaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

10.7 Alle bepalingen van de algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de met opdrachtgever gesloten service-overeenkomsten, tenzij die bepalingen strijdig en/of evident niet van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Royal Safety en opdrachtgever.

 

 1. Garantie

11.1 Royal Safety verbindt zich, binnen de grenzen van de hierna volgende bepalingen, om gebreken die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren, doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen. Indien een langere garantietermijn tussen Royal Safety en opdrachtgever overeengekomen wordt, kan dat slechts blijken uit een schriftelijk stuk, zoals bijvoorbeeld een garantiecertificaat.

11.2 De verplichting tot herstel strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Royal Safety of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken.

11.3 Teneinde zich op de garantierechten als hier bedoeld te kunnen beroepen, dient opdrachtgever Royal Safety:

 1. a) onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
 2. b) aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk, c.q. geleverde goederen, dan wel, indien en voorzover het ontwerp van het werk van Royal Safety afkomstig is, het rechtstreeks gevolg zijn van een verwijtbare fout van Royal Safety;
 3. c) alle medewerking te verlenen om Royal Safety in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

11.4 De ingevolge de garantieverplichting door Royal Safety te vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.

11.5 Indien naar het oordeel van Royal Safety de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel, heeft opdrachtgever uitsluitend recht op schadevergoeding. 11.6 Ingeval Royal Safety goederen heeft geleverd is de contractuele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever beperkt tot herlevering c.q. (naar keuze van Royal Safety) vervangende schadevergoeding, indien vast komt te staan dat het betreffende goed c.q. goederen gebrekkig is c.q. zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Royal Safety is slechts aansprakelijk voor directe schade, die aan haar opzet of grove schuld is te wijten en voorzover de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Royal Safety deze schade dekt.

12.2 Na de (op-)levering is Royal Safety niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk c.q. aan geleverde goederen dan tot nakoming van de in artikel 11 omschreven garantieverplichtingen. Overige aansprakelijkheid voor schade, hoe ook ontstaan, wordt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Royal Safety uitgesloten.

12.3 Indien in rechte zou komen vast te staan dat Royal Safety niettegenstaande het hiervoor bepaalde, aansprakelijk is, op welke grond ook, is de aansprakelijkheid van Royal Safety te allen tijde beperkt tot herlevering of het bedrag gelijk dat door de verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de overeenkomst van verzekering van Royal Safety, aan Royal Safety zal worden uitgekeerd.

12.4 Elke aanspraak op herstel van waarneembare gebreken vervalt indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de (op-)levering respectievelijk op de dag dat de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

12.5 Royal Safety bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Royal Safety ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

 

 1. Risico en eigendomsvoorbehoud

13.1 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - benodigd voor de uitvoering der opdracht - ter plaatse op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid van alle risico's en schaden, van welke aard dan ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals ontvreemding, molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever om te bewijzen dat een en ander het gevolg is van grove schuld of grove nalatigheid van Royal Safety, in welk geval opdrachtgever niet aansprakelijk is.

13.2 De door Royal Safety feitelijk geleverde, en nog bij/onder opdrachtgever bevindende onbetaald gebleven goederen, blijven, tot op moment van volledige betaling, eigendom van Royal Safety.

13.3 Royal Safety is te allen tijde gerechtigd om geleverde goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud bij opdrachtgever weg te doen halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Royal Safety (deels) niet nakomt. Opdrachtgever is verplicht de medewerking hieraan te verlenen op straffe van verbeurte van een boete van € 500,-- per dag dat opdrachtgever hiermede in gebreke is/blijft.

13.4 Terugnamen overeenkomstig het in dit artikel gestelde, laat het recht op schadevergoeding van Royal Safety, ingevolge de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen, onverlet.

 1. Ontbinding

14.1 Onverminderd de verder toekomende rechten is Royal Safety bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, hetzij de onderhoudswerkzaamheden te staken, indien de opdrachtgever:

 1. a) surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan opdrachtgever is verleend;
 2. b) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
 3. c) in de nakoming van de verplichtingen is tekort geschoten, dan wel het voor Royal Safety voorzienbaar is dat opdrachtgever daarin tekort zal schieten.

14.2 Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Royal Safety gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

14.3 Alle vorderingen die Royal Safety in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

 1. Conversie

Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

 1. Slotbepalingen

16.1 Op alle overeenkomsten met Royal Safety en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

16.3 Ingeval van geschillen tussen opdrachtgever en Royal Safety, zal de Rechtbank bij uitsluiting bevoegd zijn, tenzij Royal Safety verkiest de rechter te adiëren welke de wet aanwijst. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de Kantonrechter de (absoluut) bevoegde rechter is om van het geschil kennis te nemen.

16.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Kernwaarden

 • Al uw veiligheid onder 1 dak
 • Gecertificeerd personeel
 • Volgens alle wetten en eisen
 • Royal Safety is een erkend onderhoudsbedrijf dat kunt u herkennen aan onderstaande merken
CCV REOB
CIBV
Erkend leerbedrijf
RTL-Z

Ervaringen van voorgaande klanten kan men hier vernemen:

Royal Safety Brandbeveiliging beoordelingen

Bouwbesluit (NEN-normen)

Recentelijk zijn er een groot aantal wijzigingen aangebracht in het Bouwbesluit (NEN-normen). We zijn momenteel bezig alle informatie op deze website naar gelang te updaten. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Royal Safety

Dalweg 24 · 3233 KK Oostvoorne
info@royalsafety.nl · www.royalsafety.nl

Telefoon

Bel ons voor meer informatie:
010 - 268 19 27

E-mail

Stuur ons een e-mail:
info@royalsafety.nl

Royal Safety bus

Het veld 'Voornaam' is verplicht
Het veld 'Achternaam' is verplicht
Vul aub. een geldig e-mailadres in